در حال بارگزاری ...
فرکانس چیست؟

فرکانس چیست؟ اگر تا به امروز مفهوم فرکانس برایتان سوال است، یا درک شهودی مناسبی از آن ندارید، در این مقاله در نظر داریم تا با زبانی ساده به تعریف و مفهوم فرکانس (Frequency) یا معادل فارسی آن، بسامد بپردازیم. مفهوم فرکانس چیست؟ بعضی از کلمات در بحث های مختلف دارای معانی متفاوتی است، که […]